פקודת המועצות המקומיות. 1921צו מספר _______ לשנת ____19, מאת הנציב העליון על פי סעיף 2
______________________

בתוקף הסמכויות המסורות לו לפי פקודת המועצות המקומיות, 1921, הואיל הנציב העליון, על פי הצעתו של נציב המחוז, הדרום, לצוות ובזה מצוים כדלהלן:

1. מועצה מקומית תתכונן במושבת כפר-סבא אשר בנפת יפו

2. שפוטה של המועצה יקיף את תחומי הקרקעות המפורטים בהוספת הראשונה ל צו זה

3. המועצה תהא מורכבת מנשיא ומספר חברים, שלא יפחת מששה ולא יעלה על __________ובכללם הנשיא, ככל אשר יקבע מושל המחוז

4. א) מושל המחוז ימנה מדי פעם בפעם ועדה שתקרא בשם ועדת הבחירות אשר תכין את רשימת הבוחרים בהתאם להוראות המפורטת בתןספת השניה ותציין ברשימה זו מי מהבוחרים ראוי להבחר, בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השלישית, בתור חברי המועצה וגם תפקח על הבחירות ותקבע את התאריך שבו תתחיל הועדה להכין ולתקן את רשימת הבוחרים

ב) למטרת הבחירות הראשונות , המועצה תמונה על ידי מושל המחוז

ג ) מיד עם הכנת או תקון רשימת הבחורים, תודבק הרשימה על ידי ועדת הבחירות מחוץ למשרדי המועצה ועל ידי פתחי בתי-הכנסת

ד) בתוך ארבעה עשרה יום מיום הדבקת רשימת הבוחרים

1) כל אדם אשר איננו ברשימה זאת והתובע ששמו יכלל בו

2) וכל אדם ששמו מופיע ברשימה והמתנגד להכללת שם כל אדם אשר בה, יוכל להודיע בכתב לועדת הבחירות על תביעתו או על התנגדותו בציינו את הנמוקים לכך בטפס שבתוספת הששית לפקודה זו

ה) ועדת הבחירות תעיין בתוך שבעת ימים מיום קבלת תביעה או התנגדות כזאת, בתביעה או בהתנגדות ותחליט עליה, ועדת הבחירות תודיע לאדם שטבע או שהתנגד את תוצאות החלטתה ותתקן, אם יהיה צורך , את רשימת הבוחרים

ו) האדם התובע , או המתנגד, או הנפגע יוכל בתוך שבעת ימים מיום החךטת ועדת הבחירות לערער בפני בית-משפט שלום אשר נשיאו הנו שופט שלום ראשון על כל בעיה משפטית הנכללת בהחלטה אבל לא יוכל לערער מתוך כל נמוק אחר

5 א) המועצה תבחר על פי התקנות המפורטות בתוספת הרביעית לצו זה.

המועצה תבחר כך תשמש במשרתה שלש שנים מיום הבחירה. כתום אותה תקופה ובסוף כל תקופה נוספת של שלש שנים, תבחר מועצה חדשה בהתאם לתקנות

photo of page 1 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-2-
המפורטות בתוספת הרביעית לצו זה

בתנאי:

א) שאם כעבור שלש שנים לא נתקימו בחירות, הרי המועצה שתשמש באותה שעה במשרתה, תוסיף לכהן עד תום הבחירות ב) מושל המחוז ימנה אחד מהחברים הנבחרים בתור נשיא למועצה, ויוכל למנות אחד או יותר סגנים לנשיא

ג) אסור לשום חבר להוסיףלכהן במשרתו, אם 1) פשט את הרגל

2) יש לו חלק או טובת הנאה, ישרות או בעקיפין, בין על ידי עצמו ובין באמצעות שותף, בחוזה שנעשה עם המועצה, על ידה או בשמה

3) הוא פקיד בשכר של ממשלת פלשתינה (א''י), או של המועצה המקומית, פרט לנשיא המועצה או לאחד מחבריה המקבל שכר תמורת משרתו

4) הוא חבר למועצה עיריה או למועצה מקומית אחרת

5) חדל להיות תושב, או מאבד סגולת בוחר אחרת, בתוך השטח של המועצה המקומית

ד) מושל המחוז רשאי יהא לפטר בכל עת שהיא את הנשיא אוכל חבר מחברי המועצה אשר נתחייב על ידי בית-משפט בעבירה, הפוסלתו, לדעת מושל המחוז לכהן כנשיא או כחבר למועצה, או שאבד את הכשרותיו ה) חבר המועצה שמת, או פנה את מקומו, ימלאו את משרתו הפנויה על ידי מנוי המועמד ששמו מופיע ברשימת המפלגה של אותו חבר בבחירות הקודמות ואשר קיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לאחרהמועצה האחרון אשר נבחר באותה רשימה

6) המועצה המקומית תהא רשאית , בתוך שטח שפוטה ובאשור מושל המחוז: א) לסלול, להחזיק ולתקן כל רחוב, כביש או דרך צבורית, לבנות גשרים, לחפור תעלותאו לבנות מדרכות

ב) לאחוז באמצעים בכדי למנע פגעים ג) לדאוג להרחקת ולהעברת צואה ואשפה, ולנקוי בורות שופכין ולהרקת ביבין, תעלות גשם, בתי-כסאות למיניהם , תעלות , סלונים, בורות אפר ומכשירים סניטריים ולמנע את התרבות היתושים

ד) לדאוג לאמצעים להשמדת חלדים , עכברים ושרצים אחרים

ה) להתקין רשיונות לכלבים ולהשמיד כלבים חסרי בעלים, חתולים וחיות אחרות
photo of page 2 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-3-
ו) ליסד ולנהל בתי-מתבחיים ולדאוג להחזקת הבהמות העומדות להשחט, לפקוח על הבהמות לפני השחיטה ועל פגריהן מטעמים סניטריים, לטמון פגרי הבהמות שנשחטו הטובות למאכל אדם ולהרחקת פגרי בהמות חולות אן מתות

ז)להקים ולהחזיק מפעלי מים להספקתמים לשמוש חקלאי, ביתי, ואחר

ח) לנהל את הספקת המים ולקבע תקנות ותנאים שלפיהם יסופקו מים לחקלאות, לשמוש בית או למטרות אחרות ואת המחיר שיש לשלם עבור מים שסופקו באופן כזה ואת התשלומים בקשר עם האינסטלציה לנ''ל

ט) לפקח על הנחת, בנית, הקמת, החרבת, הכנסת שניים ותקון של בנינים, רחובות, כבישים, דרכים צבוריות, חצרות, ברכות,בארות תעלות -גשם ביבין וכל מיני מכשיריים סניטריים

י) לפקח על קו חזית הבניניים, גודל מגרשי הבנין וחלוקת שטחי המגרשים לבנין שעליהם יוקמו בתים

יא) לצוות על אמצעי זהירותשיש לאחוז בהם למניעת אסונות במשך הבניה, ההקמה, ההריסה, הכנסת השנוי או תקון של כל בנין, בריכה, באר, תעלת גשם, ביוב או עבודה או קבלת אחרת

יב) ליסד ולנהל שוקים צבוריים ומקומות של מכירה פומבית ולקבוע תשלומים שיפרעו עבור שמוששוקים או מקומות של מכירה פומביתכאלה

יג) להתקין תקנות ולפקח על פתיחת וסגירת חנויות

יד) לעשות פעולות כאלה שימצאו לנחוצות לשם שמירת השטח

טו) לעשות כל פעולה שהמועצה המקומית נדרשת לעשותה על פי צו זה או על פי כל פקודה או חוק

טז) להוציא לפעול ולמלא כל מפעל שאושר על ידי מושל המחוז להיות מפעל בעל ערך צבורי

יז) למנות מדי פעם בפעם מתוך חברי המועצה, ועדה או ועדות לשם ההוצאה לפעול של תפקידי והתחיבויות המועצה, כלם או מקצתם

7) המועצה תהיה רשאית, באשורו של מושל המחוז, להוציא חורי-עזר בשביל

א) הבטחת הסדר הטוב בתוך שטח שפוטה

ב) פקוח על בנינים

ג) התוית ורוחב הדרכים

ד) לסלילת ותקון כבישים ומדרכות

ה) הבטחת ההוצאה לפועל של כל פעולה שהמועצה המקומית נדרשת למלאותה על פי צו זה או כל פקודה או חוק
photo of page 3 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-4-


העבירה על כל חוק-עוזר, יוטל עליה קנס שלא יעלה על 5.00 לא''י ובמקרה של המשכת העבירה יוטל קנס נוסף שלא יעלה על 1.00 לא''י לכל יום במשך הזמן שבו במשכת העבירה, אחרי אזהרהה או חיוב בדין

8) א) שנת הכספיםשל המועצה המקומית תתחיל בראשון באפריל ותגמר בשלשים ואחד במרץ של השנה הבאה. המועצה תערוך מדי שנה בשנה תקציב של הכנסותיה והוצאותיה ותגישנה למושל המחוז לאשור לפניה ראשון בינואר של כל שנה

ב) המועצה תגיש למושל המחוז לפני הראשון ביוני של כל שנה העתקה מבוקרת של חשבונותיה בשביל שנת הכספים הקודמת

ג) המושל המחוזי יבטל כל סעיף של הוצאה שהוא בנגוד לתקציב המאושר ויחייב בסכום את האיש או האנשים שעשו או אשרו את הוצאת התשלום הבלתי מאושר. במקרה שהסכום שהוצא לא יפרע למועצה המקומית בתוך שני חדשים אחרי שמושל המחוז הודיע למועצה המקומית על הוצאה כזאת, תתבע המועצה את הסכום ובמקרה שבית-המשפט ימצא שהוצאת הסכום לא אושרה בתקציב המואשר של אותה שנה שבה נעשתה ההוצאה, תהיה המועצה זכאית לקבל פסק-דין עבור הסכום שהוצא נגד כל אדם או אנשים שגרמו להוצאה כזאת

ד) במקרה שהמועצה המקומית תתרשל או תסרב לתבוע את סילוק כל סכום שהוצא בלי רשות כפי שנקבע שנקבע בסעיף הקטן הקודם, ימנה מושל המחוז אדם מתאים לתבוע בשם ועבור המועצה את הסלוק של כל סכום כזה והוצאות כל הפעולה הזו תפרענה על ידי המועצה המקומית

9) בהסכמת מושל המחוז תהא למועצה סמכות להטיל כל שנה על ידי חוקי עזר את המסים והתשלומים כלקמן, כלם או מקצתם על הרכוש והאנשים הנמצאים או הגרים בתוך שטח שפוטה של המועצה המקומית

א) מס רכוש על כל הבנינים, הקרקעות התפוסים והבלתי תפוסים שישולמו על ידי הבעלים ושיבוסס על המסים הנפרעים לממשלה על בנינים וקרקעות תפוסים ובלתי תמוסים כאלה ושלא יעבור על 25% ממסים כאלה

ב) מס כללי על כל הבנינים ו קרקעות תפוסים שיפרעו על ידי הדיירים והמחזיקים ושיבוסס על מסים הנפרעים לממשלה עבור בנינים וקרקעות כאלה ושלא יעלה על 50% ממסים כאלה

ג) תשלומים עבור רשיונות למלאכה ולתעשיה המוטלים לפי כל פקודה הנמצאת בתקפה מדי פעם לפעם

ד) תשלומים שיקבעו על ידי המועצה ויתאשרו על ידי מושל המחוז על שרות המים, המאור, השמירה בנין והחזקה דרכים ושאר שרותים שהמועצה

photo of page 4 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-5-


תספיק לצרכים פרטיים או צבוריים וישלטו על ידי אנשים הנהנים מאותה שרות

10) המסים והשתלומים המגיעים למועצה המקומית יגבו כדרך שגובים מסים ותשלומים לעיריות בהתאם להוראות של פקודת העיריות 1934

11) שום אדם לא יהא פטור מתשלום אחד המסים או התשלומים הנזכרים לעיל, מחמת זה בלבד שאינו תושב באיזור השפוט של המועצה המקומית

12) המועצה המקומית תוכל ללוות כספים מכל אדם, אך ורק באשורו של מושל המחוז ולפי התנאים וההוראות שיקבעו על ידי מושל המחוז ולמטרות שיאושרו על ידי מושל המחוז, ולהבטיח את תשלום הקרן והרבית של כל הלואה כזאת על ידי משכון המסים או הכנסה אחרת של המועצה המקומית, למלוה,בתנאי שסכום הלואה לא יעלה אף פעם על סקום המסים הנפרעים לממשלה עבורה קרקעות והנכסים המהווים את שטח שפוטה של המועצה המקומית, כפול חמש

13) מלבד באשור מוש המחוז לא יורשה למועצה המקומית למכור, למשכן להשכיר ולהנחיל או לפעול אחרת עם איזה נכסי דלא ניידי שהוא שהוא הרשומים בשמה

14) א) הנשיא יוכל לחתום חוזה בשביל ההוצאה לפועל של כל עבודה שהמועצה המקומית הורשתה לה בהתאם להוראות של צו זה או כל פקודה או חוק, בתנאי

1) שההוצאה הכלולה לא תעלה על - 500.000 לא''י

2)שהחוזה יוצא לפועל בתוך שנת הכספים שבו הוא נחתם

3) שבתקציב המאושר לשנת הכספים שבהנחתם החוזה קיים סעיף של הוצאה זו

ב) במקרה שהמועצה המקומית הציע לחתום חוזה להוצאה לפועל של כל עבודה וההוצאה הכלולה תעלה על 500 לא''י אזי על המועצה המקומית להגיש חוזה כזה לאשורו של מושל המחוז

ג) במקרה שהמועצה המקומית תרצה למסור בקבלנות את ההוצאה לפועל של איזו עבודה או שרות בהתאם להוראות סעיף זה, תכריז על קבלת הצעות בהתאם לתקנות של התוספת החמשית הצרופה

15) א)אחרי הראשון באפריל של כל שנה, יהיה על נשיא המועצה המקומית, להכין בהקדם האפשרי, דין וחשבון מפורט של הנהלת שטח המועצה המקומית עבור שנים-עשר החדשים שחלפו

photo of page 5 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-6-
ב) דין וחשבון זה יוגש למועצה וביחד עם השנויים שיעשו בו על ידי המועצה או כל החלטות של המועצה בקשר אתו ימסרו למושל המחוז לא יאוחר מביום הראשון ליוני, על כל שנה
---------

תוספת ראשונה

תוספת שניה

כל בעל רכוש או תושב בתוך שטח שפןטה של המועצה המקומית יהיה רשאי להכלל בתוך רשימת הבוחרים, בתנאי

1) שאינה למטה מבן 25 שנה

2) שלא נדון על ידי בית-משפט בארץ-ישראל לשנת מאסר אחת אן יותר, או שנדון כך אלא שקבל חנינה על העבירה שנתחייב עליה כדין

3) ששלם בתוך התקופה של שנים-עשר חדש, שקדמו לתאריך שנקבע על ידי מושל המחוז לשם הכנת רשימת הבוחרים בהתאם לסעיף 4 של צו זה,או במשך תקופה של שנים-עשר חדש שקדמו לתאריך שנקבע עבור כל בקרת של רשימת כזאת, מס לא פחות מ-500 מיל שהגיע ממנו בהתאם לסעיף 9 (א) או (ב) של צו זה עבור שנים-עשר חדשים שקדמו לתאריך שנקבע בשביל הכנת הרשימה או לתאריך שנקבע עבור כל בקרת של רשימה כזאת.

4) שהיה גר , או שהוא הבעל הרשום של רכוש הנמצא בתוך שטח שפוטה של המועצה המקומית, לתקופה של לא פחות משנים-עשר חדשים הקודמים לתאריך שנקבע על ידי מושל המחוז בשביל הכנה או בקרת רשימת הבוחרים

תוספת שלישית

כל אדם ששמו נכלל ברשימת הבוחרים ושהוא :

1) בעל רשום של נכסים בתוך שטח שפוטה של המועצה המקומית,

2) אינו למטה מגיל של שלשים שנה

3) ושלם בתוך תקופה של שנים-עשר חדש הקודמים לתאריך שנקבע על ידי מושל המחוז בשביל הכנת רשימת הבוחרים בהתאם סעיף 4 של צו זה או במשך התקופה של שנים עשר חדש הקודמים לתאריך שנקבע לבקרת

photo of page 6 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-7-
רשימת כזאת, מס של לא פחות מלירה א''י אחת המגיעה ממנו בהתאם לסעיף 9 (א) או (ב) של צו זה עבור תקופה של שנים-עשר חדש הקודמים לתאריך שנקבע בשביל הכנת הרשימה או לתאריך שנקבע בשביל כל בקרת של רשימה כזאת - רשאי להבחר בתור חבר למועצה המקומית

תוספת רביעית1. מושל המחוז ימנה פקיד בחירות להנהלת הבחירות.

2. (א) הצעת מועמדים תעשה בהתאם לעקרון של ביאת כח יחסית.

(ב) כל מועמד יוצא בכתב ברשימה מפלגתית אשר תערך בטופס הקבוע, ותהא חתומה על ידי המועמדו על ידי לא פחות מעשרים בוחרים או בוחרות, או בוחרים-ובוחרות). הרשימה המפלגתית תמסר לפקיד

הבחירות במועד ובמקום שהודיעו עליהם קודם לכן במודעה רשמית. פקיד הבחירות בהמלכו בדעת הועדה יבדוק כל רשימה כדי לראות אם היא מתוקנת כל צרכה, ויפרסם מיד מודעה על דבר הרשימות המפלגתיות של המועמדים שהוצאו מחוק בהדביקו את הרשימות מחוץ למשרדי המועצה וכן על גבי פתחו של כל בתי הכנסת או סמוך לו.

(ג) הרשימה המפלגתית תוכל להכיל מספר שמות שלא יעלה על מספר חברי המועצה.

(ד) אף אדם אינו רשאי להיות מועמד ליותר מאשר רשימה מפלגתית אחת.

(ה) כל אדם הזכאי לבחור, יוכל, בהגישו מודע בכתב בתוך שבעים ושתים שעות מעת שהודבקו הרשימות המפלגתיות, להתנגד בכתב בפני פקיד הבחירות להצעת מועמד, בטענה שאין לו ההכשרות הדרושות על פי החוק, או שלא הוצע לחוק. פקיד הבחירות יחליט החלטת גמר על ההתנגדות, לאחר שימלך בדעת הועדה.

(ו) אם מספר המועמדים המוצעים אינו עולה על מספר המקומות במועצה תכריז אחר כך ועדת הבחירות את האנשים המוצעים כמועמדים, בחברים נבחרים ותפרסם מיד מודעה בהדביקה את שמות המועמדים שנבחרו כל מחוץ למשרדי המועצה או פתחי בתי-הכנסיות אן סמוך להם.

(ז) אם יש התחרות בבחירות יועיד פקיד הבחירות, בפרסמו מודעה רשמית, יום לשם עריכת הקלפי שלא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מעשרים יום למן היום שיקבע להצעת מועמדים.

(ח) אם פחות משלשה ימים לפני יום הקלפי, תמסור כל מפלגה בוחרת הודעה בכתב לפקיד הבחירות על הרשימות המפלגתיות שלהועל כל הסכם שעשתה בהתאם לתקנה 20 (ב) מתקנות אלה בדבר מסירת הקולות העודפים שלה במקרה שתערך

photo of page 7 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-8-
קלפי.מודעה כזאות תהתם לכל הפחותעל ידירוב המועמדים המוצעים כהלכה ברשימת המפלגה הנוגעת בדבר.

7. פקיד הבחירותיצוה להדביק מודעה בדבר היום , הזמן , ומקום הקלפי ואת השם, הכתובת ומשלוח היד של כל מועמד, במקומות בו לטים אחדים, לא פחות מחמשה ימים לפני הקלפי.

8.(א) הבחירות בקלפי תהינה חשאיות

(ב)פקיד הבחירות יהיה אחראי להנהלת הקלפי ויכל למנות אנשים וסופרים שיעזרו בידו בעבודה זו, ככל אשר ימצא לנכון.

9. פקיד הבחירות ימציא לכל תחנת קלפילצורך השפוט:

(א) העתקהמפנקס הבוחרים, או מפנקסי הבוחרים לרובע או לרובעים הנוגעים בדבר.

ב) תבה לקבלת פתקאות הבוחרים (שתקרא בזה בשם קלפי) שיתקינו לה מנעול ומפתח.

ג) כמות מספיקה מהרשימות המפלגתיות שהוצעו כחוק, לשמושם של הבוחרים; העתקות מהרשימות האלה תודבקנה במקומות בולטים בתחנת הקלפי.

(ד) כמות מספקת של מעטפות לשים בהן את הרשימה המפלגתיות.

10. פקיד הבחירותיוכל למנות כל אדם מוכשר שיהיה ממונהעל תחנת- בחירות ( שיהיה כלול בזה במנוח "פקיד הבחירות") וישמש כמזכיר שיעזור לו, בתנאי שאדם שנתמנה כך יקבל עליו בשבועה או בהן צדק, בטרם הכנסו לתפקידיו, לשמור על סודיות הפתקאות.

11. על פקיד הבחירות להציג לפני התחלת הבחירות , את הקלפי פתוחה וריקה לעיני חברי ועדתהבחירות,אם יש מהם הנוכחים במקום,או לפני כל אדם אחר שיהיה נוכח במקום, ואחר כך יסגור בנוכחותם את התבה וישים עליה חותם באופן שלא יוכלו לפתוח את התבה בלי שבירת החותם; ואחר-כך יבאר לאנשים שיהיו נוכחים שם את אופן הבחירות ואת מספר האנשים שיש לבחור בהם.

12. (א) כל בוחר יביא אתו/ה או יקבל מתחנת הקלפי העתקה מרשימת המועמדיו המפלגתית שהוא/שהיא רוצה לבחור בה. כל הרשימות המפלגתיות תהיינה על ניר לבן ומדתן וצורתן תהיינה כפי שנקבע על ידי פקיד הבחירות.

(ב) בכניסתו יראה הבוחר את כרטיס הזהות שלו/שלה בתורת בוחר והמזכיר ישים אז סמן בצד שמו של הבוחר בהעתקה של פנקס הבוחרים.

(ג) אחר כך יטביע פקיד הבחירות על כרטיס הזהות את המלה "בחר" וישם אותו אצלו ואחר-כך ירשום על המעטפה את שמו בראשי-תבות וימסרנה לבוחר.

photo of page 8 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-9-
(ד) הבוחר ישים את הרשימה המפלגתית שלו/שלה במעטפה שקבל מפקיד הבחירות ואת המעטפה ואשר בתוכה ישלשל לתוך הקלפי לעיני פקיד הבחירות.

(ה) כל בוחר רשאי לבחור ברשימה מפלגתית אחת.

13. הבוחר יוכל למוק כל שם או שמות מהרשימה המפלגתית אולם אסור עליו להוסיף לה כל שם חדש.

14. בהקדם האפשרי אחרי נעילת הקלפי יעשה פקיד הבחירות סדורים למנין הקולות בנוכחות המועמדים או באי כחם ובנוכחות ועדת הבחירות; ולמועמדים או לבאי כחם ולועדת הבחירות ימסור מודעה על המועד והמקום שבהם יתחיל במנין הקולות.

15. פקיד הבחירות ועוזריו והמועמדיםאו באי –כחם וחברי ועדת הבחירות יוכלו להיות נוכחים במנין הקולות. אם נעדר מועמד אחד או בא-כחו, יגש פקיד הבחירות למניות הקולות כאלו היו המועמד או בא-כחו נוכחים. אסור לשום אדם אחר להיות נוכח במנין הקולות, אלא אם אושר על ידי מושל המחוז.

16. אם לא יוכלו לגמור את מנין הקולות בישיבה אחת, יאז פקיד הבחירות באמצעי זהירות מספיקים לשמירת פתקאות הקלפי בזמן ההפסקה.

17. (א) כל רשימה מפלגתית שלא שמוה במעטפה הרשומה בראשי-תבות שמו של פקיד הבחירות תהיה בטלה ומבוטלת ולא תבא במנין.

(ב) אם נמצאת במעטפה אחת יותר מרשימה מפלגתית אחת, תהיינה כלן בטלות ומבוטלות ולא תבאנה במנין.

(ג) אם הוסיפו שמות אחרים לרשימה המפלגתית תהיה כל הרשימה בטלה ובמוטלות ולא תבא במנין.

18. הסך הכל של רשימות מפלגתיות ששלשלו הבוחרים לקלפי יחולק בין מספר המקומות שיקבעו למועצה והמספר השלם הקרוב ביותר למנה (תוצאות החלוק) יהיה מכסת הקולות הדרושה כדי להכשיר אדם לקבלת מקום במועצה.

19. כל מפלגה תהיה זכאית למקום אחד במועצה לכל מכסת קולות שתקבל.

20. (א) המקומות הנותרים יחולקו לאותן המפלגות שיהיה להן בין כשהן לעצמן ובין בצרוף עם עודפים אחרים, כמותנה בפסקא (ב) מתקנה זאת, עודף הקולות הגדול ביותר אחרי חסור המכסות השלמות. בתנאי שאם הסך הכל של רשימות מפלגתיות ששולשלו לקלפי לזכות מפלגה בוחרת היא פחות מהמכסה אז יחשב הסך הכל הזה כעודף קולות; ובתנאי עוד שאם צרוף שני עודפים או יותר עולה על המכסה, יותן מקום במועצה לכל מכסה שלמה והעודף השני יוסיף להחשב כעודף קולות.

photo of page 9 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
-10-


ב) שתי מפלגות או יותר תחייבת רשאוית לבא לידי הסכם ביניהם לאחד את עודפי הקולות שלהן באותם התנאים שיסדרו ביניהן לבין עצמן לשם קבלת כל מקום נוסף שיזכו בו על פי עודף קולות אלה שנתאחדו כך , בתנאי ששום הסכם כזה לא יהיה בר-תוקף אלא אם כן הודיעו עליו כחוק לפקיד הבחירות, בהתאם לתקנה 6 (א) מתקנות אלא.

21) סדר הבכורה של מועמדים בכל רשימה מפלגתית יקבע לפי מספר הקולות שנתן לכל מועמד

22) אם יהיה לאיזו מפלגה או למועמדים בבחירות מספר קולות שוה, יוחלט סדר הבכורה על פי משיכת גודל פומבית על ידי פקיד הבחירות

23) מיד כתום מנין הקולות יכין פקיד הבחירות רשימה שתרא את תוצאותהקלפי וידביקה על פתח משרד המועצה ועל פתחי בתי-הכנסת או סמוך להם

כל תלונה נגד הנהלת הבחירות תוגש למושל המחוז בתוך חמשה- עשר יום מיום הכרזת התוצאות

----------------


תוספת חמישית

ועדת הצעות, הממונה על ידי המועצה המקומית , תפרסם דרישות להצעות לפחות בשני עתונים מקומיים.

המודה תציין את התנאים הכלליים של הקבולת ביחד עם תאור קצר של הדרישות והיכן אפשר להשיג את הטפסים הדרושים ואת פרטיה דרישות. מיד לשכת תקבלנה הצעות ישימון למשמרת בתבה סגורה במשרד המועצה לתבה יהין שני מנעולים שונים ומפתחות המנעולים ימצאו בידי אנשים שונים כאלה כפי שתקבע המועצה המקומית. כל ההצעות תפתחנה בנוכחות רובועדת ההצעות ותרשמנה על ידי מזכיר, או אדם רשמי אחר שנחמנה לכך על ידי המועצה המקומית. הצעות הלקויות בחסר, או שהגיעו מאוחר לא תבאנה בחשבון. בדרך כלל, ימליצי על ההצעה הכי זולה. במקרה שההצעה הכי זולה לא ימליצו עליה, תרשום ועדת ההצעות את ההצעה שהמליצה עליה למועצת המקומית לשם לשומת לבו של מושל המחוז.

-------------------


photo of page 10 of 10 page document
לחץ על תמונה להגדלתה